Valse Google-review laten verwijderen

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Samira is keer op keer enthousiast als een klant haar in krullen gespecialiseerde salon een positieve Google-review geeft. Ondanks de vele positieve reviews, verschijnen er ook veel negatieve reviews. Samira kent de daarbij gebruikte namen niet en vermoedt dat een concurrent achter deze negatieve reviews zit. Samira leeft al langer op gespannen voet met deze concurrent. Samira is bang dat potentiële klanten zullen afhaken wanneer zij de negatieve recensies lezen. Om deze reden besluit Samira zich te laten informeren over hoe zij juridische stappen kan ondernemen tegen deze valse review schrijver.

Ingelogde gebruikers van Google-diensten kunnen een recensie schrijven over bedrijven die een vermelding in Google Maps hebben. Als onderdeel van de recensie kunnen gebruikers bedrijven beoordelen aan de hand van een scoresysteem van één tot vijf sterren. De recensie wordt direct door Google op het internet geplaatst en is dan voor iedereen zichtbaar.  

 

Verwijderingsverzoek aan Google 

Gezien de omvang en de aard van de valse reviews, verzoekt Samira Google om de recensies te verwijderen en inzicht te verschaffen ten aanzien van de persoon die onder diverse gebruiksnamen de valse reviews plaatst. Google deelt aan Samira mee dat de op dat moment geplaatste recensies niet in strijd zijn met het beleid van Google of anderszins onrechtmatig zijn. 

 

Kort geding bij de rechtbank 

Samira laat het niet erbij zitten en besluit om Google in een kort geding te dagvaarden. In de kort geding- dagvaarding geeft Samira expliciet aan om welke recensies en gebruikersnamen het gaat en vordert om Google te veroordelen om de IP-adressen van de computers waarmee de accounts zijn aangemaakt onder de betreffende gebruikersnamen, de IP-adressen van de computers waarmee de recensies zijn geschreven en alle overige informatie waarover Google beschikt en die tot het achterhalen van de identiteit van de gebruiker kunnen leiden, te verschaffen. Daarnaast vordert Samira om Google te veroordelen om binnen 48 uur na de uitspraak de betreffende recensies te verwijderen.

 

Dezelfde persoon

De voorzieningenrechter oordeelde dat het aannemelijk is dat al deze negatieve recensies door een en dezelfde persoon zijn geplaatst en dat deze persoon een wrok koestert tegen Samira. Daarom is het aannemelijk dat deze persoon met de negatieve inhoud van de recensies geen werkelijke gebeurtenissen beschrijft, maar tot opzet heeft om schade toe te brengen aan de goede naam van Samira. Een dergelijke handelwijze is onrechtmatig tegenover Samira. 

 

Volgens de voorzieningenrechter heeft Samira voorts een reëel belang bij verkrijging van de gevorderde gegevens die ertoe strekken om de auteur van de recensies te kunnen identificeren. Het is immers aannemelijk dat zij door de recensies schade lijdt. Gelet op het aantal advertenties en het tijdsbestek waarover zij zijn geplaatst, is het bovendien aannemelijk dat het hier om een hardnekkig volgehouden wraakactie gaat, zodat ook vrees voor herhaling bestaat. Verder is het aannemelijk dat geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens van de recensent te achterhalen.

 

Het belang van Samira

Ten slotte dient het belang van Samira volgens de voorzieningenrechter te prevaleren boven het belang van Google om de opgevorderde gegevens niet openbaar te maken. Zij moet immers in de gelegenheid worden gesteld op te treden tegen degene die de desbetreffende advertenties heeft geplaatst. Dit belang weegt in de concrete omstandigheden van het geval zwaarder dan het belang van de review schrijver bij anonimiteit en het belang van Google als internettussenpersoon om niet tegen haar wil de identiteit van een gebruiker van haar platform kenbaar te maken. Indien de auteur van de recensies door Samira (in rechte) wordt aangesproken, zal hij of zij in de gelegenheid zijn zich tegen de beschuldigingen te verdedigen. 

De voorzieningenrechter wijst de vordering van Samira dan ook toe, zodat Google de recensies dient te verwijderen en de gegevens van de review schrijver dient te verstrekken aan Samira. 

Bovenstaande casus is gebaseerd op de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam d.d. 11 november 2019 (zaaknummer C/13/672492 / KG ZA 19-985 FB / JD). 

Tip! Onder meer uit bovengenoemde uitspraak blijkt dat een bedrijf dat hinder ondervindt van valse reviews, Google kan verzoeken om de review te laten verwijderen en informatie te geven over de Google-gebruiker die de valse recensies plaatst. De lat om een valse Google-review te laten verwijderen en de gegevens te bemachtigen, ligt vrij hoog. Om deze reden is het verstandig om een dergelijk verzoek aan Google zeer gedetailleerd te onderbouwen. 

Met dank aan Mr. van Domsela