Λ

Over StyleVision Magazine

Over StyleVision Magazine

StyleVision, het meest gelezen vakblad over haarmode en visagie voor professionals, streeft er naar je in ieder nummer praktische en vakgerichte informatie te bieden op het terrein van visagie, haarmode, bedrijfsvoering, salonformules en trends. StyleVision verschijnt acht keer per jaar. Het blad besteedt veel aandacht aan nieuwe trends en omzetverhogende mogelijkheden, maar ook eigentijdse bedrijfsvoering en vaktechnische aspecten komen in elke uitgave aan de orde.

Λ

Combinatieabonnenment met 50% korting

Maak gebruik van dit uitzonderlijke aanbod en abonneer je nu óók op StyleVision Magazine.

(het laden van het formulier kan enkele ogenblikken duren)  

Λ

Heb je vragen of opmerkingen m.b.t. je abonnement?

Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest, Tel. 0900-22 65 263
(op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur / 10 ct. per minuut), of via
www.bladenbox.nl voor abonneren of www.aboland.nl voor adreswijzigingen en opzeggingen.

Vanuit België:
Abonnementenland, Diependaalweg 6, 3020 Herent, Tel. +32 (0)28 08 55 23, of via
www.bladenbox.be voor abonneren of www.aboland.be voor adreswijzigingen en opzeggingen.

Opzeggingen dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn.

Abonnementenland is ook bereikbaar via Twitter. Stuur uw tweet naar: @Aboland_klanten.